Skogens Trädgård 


 

Något helt enastående och spännande. Gästrikland är skog, den brukade åkern och ängen, vattendrag och sjöar. När Wij Trädgårdar gestaltar det nordiska är skogen en sann inspirationskälla. Här möts natur och trädgårdshistoria i ett samtida porträtt. Här har landskapsarkitekten Ulf Nordfjell för Wij Trädgårdar skapat Skogens Trädgård. Hans verk är en sammansmältning av arkitektur, design och trädgård.

Skogens Trädgård bygger på att vårt förhållande till trädgårdens gestaltning och innehåll kan relateras till trädgårdskonstens utveckling, men också vår relation till det svenska kulturlandskapet och vår unika allemansrätt, som Ulf själv uttrycker det i trädgårdens programskrivning.

Ulf Nordfjell har skapat ett tidsdokument kring 2000-talets trädgårdskonst. Ett trädgårdskoncept som förmedlar känslan av de naturtyper som är typiska för Ockelbo med omnejd. Avsikten är inte att avbilda naturen utan att ge en känsla av naturens närvaro parat med ett hortikulturellt uttryck. Idéerna presenteras som en sekvens av trädgårdsrum, inneslutna i det öppna landskapets jordbruksmark. Trädgårdarna är sammanhållna som bilderna på en filmremsa, där den sammanhållande kanten utgörs av gångar av grus.

Den totala längden är 108 m, till en bredd av 12m. Materialvalet är nordiskt. Här återfinns granit som husgrunder, timrade väggar, stål och glas tillsammans med Ockelbohedens grusmaterial och kullersten. Kopplingen till den gamla bruksmiljön är stark genom att stålet används som en viktig byggsten i trädgårdarna. Stålet används som bärande konstruktioner till timrade väggar, bänkar och gabionmurar. Stålet används också för att skapa nytänkande avgränsningar till planteringsytor på olika sätt, men också för att avgränsa tjärnen och myren.

Ett segment av en myr har lyfts ut som en kvadrat, där myrens öga lyser svart. Detta åstadkoms genom en ram av kraftfullt obehandlat stål. På samma sätt är tjärnen en annorlunda lösning med näckrosdamm i mitten med en kant av björnmossa mellan dubbla stålväggar.

  Beskrivning av Skogens trädgård

 

Entrégårdarna

I ett utsnitt ur en anlagd kornåker vilar Skogens trädgård. De olika trädgårdsrummen nås via entrégårdar, en i norr och en i söder. Båda entréerna har fått portaler av timrade väggar med tak av glas, ett slags välkomnande ljuslyktor med ljuskronor, med drag av inspiration från klockstapeln på den gamla kyrkogården i Ockelbo. I norr en björkdunge med stora bänkskivor av trä i ett skirt flor av gräs och perenner i nyanser av blått. Entrégård söder är en talldunge med stora granitskivor, som svävar strax över underlagets Ockelbogrus. Stora tallar ger stöd till stenarnas placering i ett markflor av låga och höga gräs med inslag av perenner, som ger en närmast högtidlig stämning till platsen.

Heden och klapperstensskogen
Här får trädgårdsrummet formen av en muromgärdad trädgård av specialritade gabioner av varmgalvat stål fyllda av natursten i olika fraktioner. Sorterade kullerstensfraktioner används för att ge trädgården en ordnad form i motsats till naturens. Växtvalet förstärker trädgården med sina torktåliga mattbildande växter och gräs. Entrén i form av en hög kub av rödslammat timmer med glastak, har inspirerats av den gamla kyrkogården i Åmot. En trädgård att se men inte röra, lika ömtålig som naturens förebild.

Tjärnen
Detta naturens kontemplativa rum består av skogens granar i en matta av skogens gräs, kruståtel och en svartglänsande tjärn med vita näckrosor, kantad av en ram av björnmossa. Det hortikulturella inslaget utgörs av doftande liljor. Ett rum till eftertanke med himlen som tak.

Myren
Det öppna landskapet, kanske sinnebilden för den norrländska trädgården som bygger på att hålla skogen på avstånd och samtidigt visa upp sig. Myren speglar samtidigt ett landskap som för dess folk alltid inneburit umbäranden och slit, i en kamp för att överleva och finna utkomst. I den anlagda myren finns delar från en myr i Ockelbo med tuvull och hjortron, men också hortikulturella växter som hör hemma i denna biotop. En försommarträdgård, med skira perenner. Denna trädgård ska vara ett exempel på hur ekologisk medvetenhet kan gestaltas i formen av en trädgård.

Brynet
Här bidrar brukets stål till upplyfta skimrande planteringar. En sparsmakad växtgestaltning har till avsikt att föra in årstidernas växlingar i det fiktiva sydvända brynet. Här samsas vilda enkla växter med hortikulturens framodlade sorter, ett överdåd att inspireras av och ett sätt att föra över naturens principer till trädgårdens. Sydvända planteringar möter skuggiga i brynets inre delar. En högsommarträdgård med höjd och volym, som utnyttjar det norrländska ljuset.

Odlingslandskapets Trädgård
Det här är en trädgård med hortikulturen i centrum. Väggar av timmer och stål skapar rumslighet och starka former för att samtidigt skapa skydd och lä. Timmerväggarna och planteringarna vilar på respektive ramas in av bearbetad svensk granit. Väggarna är en utveckling av den norrländska timmerhuskulturen på stengrund. I mitten en rad fontäner som springer ur ett antal stenblock.

Trädgårdens proportioner och färgskala i gråtoner i de byggda delarna för tanken till den gustavianska stilen, men på ett sätt som speglar vår tid. Friväxande högstammiga och formklippta bäraplar, tillsammans med klätterrosor kontrasterar mot de hårda formerna. Växternas färgskala går från grått till purpur, violett och brunrött med inslag av vitt, klarblått och klarrött, som mot sensommaren övergår i brända toner. En trädgård med karaktär som följer årstiderna. En trädgård med rötterna i italiensk barrock.

Skogens trädgård invigdes den 17 juni 2005 och var Wij Trädgårdars bidrag till det Svenska Designåret 2005.

 

Konstnärer och konsthantverkare

 

Design Ulf Nordfjell - landskapsarkitekt, LAR och MSA

Projektledning och konstruktion
Tobias Nordlund, Wij Trädgårdar
Björn Eriksen, Anders Larsson, Stig Norman
Ljusarkitekt Torbjörn Eliasson, White design i Göteborg

Växtlista Skogens trädgård