Skogens Trädgårds olika rum

Entrégårdarna

I ett utsnitt ur en anlagd kornåker vilar Skogens trädgård. De olika trädgårdsrummen nås via entrégårdar, en i norr och en i söder. Båda entréerna har fått portaler av timrade väggar med tak av glas, ett slags välkomnande ljuslyktor med ljuskronor, med drag av inspiration från klockstapeln på den gamla kyrkogården i Ockelbo. I norr en björkdunge med stora bänkskivor av trä i ett skirt flor av gräs och perenner i nyanser av blått. Entrégård söder är en talldunge med stora granitskivor, som svävar strax över underlagets Ockelbogrus. Stora tallar ger stöd till stenarnas placering i ett markflor av låga och höga gräs med inslag av perenner, som ger en närmast högtidlig stämning till platsen.

Heden och klapperstensskogen

Här får trädgårdsrummet formen av en muromgärdad trädgård av specialritade gabioner av varmgalvat stål fyllda av natursten i olika fraktioner. Sorterade kullerstensfraktioner används för att ge trädgården en ordnad form i motsats till naturens. Växtvalet förstärker trädgården med sina torktåliga mattbildande växter och gräs. Entrén i form av en hög kub av rödslammat timmer med glastak, har inspirerats av den gamla kyrkogården i Åmot. En trädgård att se men inte röra, lika ömtålig som naturens förebild.

Tjärnen

Detta naturens kontemplativa rum består av skogens granar i en matta av skogens gräs, kruståtel och en svartglänsande tjärn med vita näckrosor, kantad av en ram av björnmossa. Det hortikulturella inslaget utgörs av doftande liljor. Ett rum till eftertanke med himlen som tak.

Myren

Det öppna landskapet, kanske sinnebilden för den norrländska trädgården som bygger på att hålla skogen på avstånd och samtidigt visa upp sig. Myren speglar samtidigt ett landskap som för dess folk alltid inneburit umbäranden och slit, i en kamp för att överleva och finna utkomst. I den anlagda myren finns delar från en myr i Ockelbo med tuvull och hjortron, men också hortikulturella växter som hör hemma i denna biotop. En försommarträdgård, med skira perenner. Denna trädgård ska vara ett exempel på hur ekologisk medvetenhet kan gestaltas i formen av en trädgård.

Brynet

Här bidrar brukets stål till upplyfta skimrande planteringar. En sparsmakad växtgestaltning har till avsikt att föra in årstidernas växlingar i det fiktiva sydvända brynet. Här samsas vilda enkla växter med hortikulturens framodlade sorter, ett överdåd att inspireras av och ett sätt att föra över naturens principer till trädgårdens. Sydvända planteringar möter skuggiga i brynets inre delar. En högsommarträdgård med höjd och volym, som utnyttjar det norrländska ljuset.

Odlingslandskapets Trädgård

Det här är en trädgård med hortikulturen i centrum. Väggar av timmer och stål skapar rumslighet och starka former för att samtidigt skapa skydd och lä. Timmerväggarna och planteringarna vilar på respektive ramas in av bearbetad svensk granit. Väggarna är en utveckling av den norrländska timmerhuskulturen på stengrund. I mitten en rad fontäner som springer ur ett antal stenblock.

Trädgårdens proportioner och färgskala i gråtoner i de byggda delarna för tanken till den gustavianska stilen, men på ett sätt som speglar vår tid. Friväxande högstammiga och formklippta bäraplar, tillsammans med klätterrosor kontrasterar mot de hårda formerna. Växternas färgskala går från grått till purpur, violett och brunrött med inslag av vitt, klarblått och klarrött, som mot sensommaren övergår i brända toner. En trädgård med karaktär som följer årstiderna. En trädgård med rötterna i italiensk barrock.